Westland blijft werken aan verbetering van de waterkwaliteit

De gemeente Westland werkt samen met het Hoogheemraadschap van Delfland aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit gebeurt via verschillende projecten, zoals de Taskforce Waterkwaliteit en watercoaches. Uit de onlangs gepubliceerde Waterkwaliteitsrapportage van 2023 blijkt dat er in onze gemeente uitdagingen zijn op het gebied van emissies van gewasbeschermingsmiddelen, nutriënten, andere stoffen en de ecologie. Westland wil het Hoogheemraadschap ondersteunen bij het nemen van stappen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Wethouder Ferwerda: “De gezamenlijke inspanningen tot nu toe resulteren in een stagnering van de waterkwaliteit ten opzichte van 2022. Hoewel de waterkwaliteit niet is verslechterd, is het zaak om nogmaals extra stappen te zetten. Waar het binnen onze verantwoordelijkheid valt ondersteunen we het Hoogheemraadschap om de waterkwaliteit te verbeteren en de Europese kaderrichtlijnen te halen.”

Taskforce Waterkwaliteit

In 2023 heeft de Taskforce Waterkwaliteit Westland verschillende problemen aangepakt om de waterkwaliteit te verbeteren. Zo zijn er lekstromen bij glastuinbouwbedrijven opgespoord, zijn er aanpassingen aan rioolsystemen doorgevoerd en zijn er op verschillende plekken natuurvriendelijke oevers aangelegd om de ecologie te ondersteunen. Binnen dit vierjarige programma werken we met elkaar, aan meer kansen en verbeteringen. 

Extra stappen in glastuinbouwgebied

Westland is het kloppend hart van de Nederlandse tuinbouwsector. Om dit gebied toekomstbestendig te houden is een sterk en modern glastuinbouwgebied nodig. Daarom blijven we samen met het Hoogheemraadschap investeren in een actieve samenwerking met de Glastuinbouwsector (GTNL). Gezamenlijk zetten we watercoaches in om lozingen en lekkages naar het oppervlaktewater te stoppen en waterbewust ondernemen te aanmoedigen.

Deze aanpak brengt waterstromen op de individuele tuinbouwbedrijven beter in beeld, waardoor mogelijke lozingen en lekkages kunnen worden gestopt.De resultaten in elk gebied worden gecontroleerd en worden beschikbaar gesteld door Glastuinbouw Nederland en de waterschappen. Zo worden positieve ontwikkelingen zichtbaar gemaakt en resultaten in de tijd gevolgd. In onze gemeente doen glastuinbouwbedrijven ook actief mee aan het project. Hierdoor werken we samen met alle betrokken partijen aan het verbeteren van de waterkwaliteit.